High low High Low
单位价格 (USDC) 数量 (BTC) 总价格 (USDC)
0.0000 $ 0.0000

买入 BTC USDC
USDC
BTC
USDC

注册登陆 后进行交易

卖出 BTC BTC
USDC
BTC
USDC

注册登陆 后进行交易

买入 BTC USDC
Market Price
USDC
BTC
USDC

注册登陆 后进行交易

卖出 BTC BTC
Market Price
USDC
BTC
USDC

注册登陆 后进行交易

所有市场 价格 24小时涨跌幅 24小时
BTC/USD 10304.0 +0.00% +0.00%
BTC/USDC 10304.0 +0.00% +0.00%
DGD/BTC 0.001426 +0.00% +0.00%
DGD/ETH 0.08241 +0.00% +0.00%
DGD/USD 14.51 +0.00% +0.00%
DGX/BTC 0.004638 +0.00% +0.00%
DGX/USD 48.02 +0.00% +0.00%
ETH/BTC 0.019219 +0.00% +0.00%
ETH/USD 197.85 +0.00% +0.00%
FMF/BTC 0.0000000281 +0.00% +0.00%
FMF/USD 0.00027472 +0.00% +0.00%
LTC/USD 73.04 +0.00% +0.00%
XRP/USD 0.26194 +0.00% +0.00%
数目
单位价格
时间

等待订单

日期 交易对 类型 身份 单位价格 数目 费用 总价格 填充率%

注册登陆 后进行交易

订单历史

日期 交易对 类型 身份 单位价格 平均价钱 数目 费用 总价格 填充率%

注册登陆 后进行交易